Zamówienia publiczne

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE ZAKOŃCZONE

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25.
Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21 jest prowadzone na stronie internetowej (strona internetowa prowadzonego postępowania):
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu numer   503701  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/503701 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25

PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Załącznik nr 1a Plany budynku

Załącznik nr 2 do wzoru umowy. Wzór oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

Załącznik nr 2b do SWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 2a ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 3 do SWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 4 Instrukcja użytkownika miniPortal

Załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do SWZ. Wzór zobowiązania, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp

Załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

Załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 10 do SWZ. Wykaz robót wykonanych

Załącznik nr 11 do SIWZ. Wzór wykazu osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, o której mowa w mowa w części XXIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ust. 2 pkt 2 SWZ

Załącznik nr 12 do SWZ. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 13 do SWZ. Wzór formularza oferty

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1

Zmiana nr 2 SWZ z 25.08.2021

Wyjaśnienie SWZ z 27.08.2021

Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu „Remont dachu zgodnie z ekspertyzą budowlaną oraz roboty towarzyszące wynikające z rocznego przeglądu technicznego budynku” – 02.07.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu „Remont dachu zgodnie z ekspertyzą budowlaną oraz roboty towarzyszące wynikające z rocznego przeglądu technicznego budynku” – 02.09.2019r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch dźwigów osobowych i jednego dźwigu osobowo -towarowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Odpowiedzi na zapytanie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1

Odpowiedzi na zapytanie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2

Odpowiedzi na zapytanie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3

Odpowiedzi na zapytanie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4

Odpowiedzi na zapytanie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5

Protokół z otwarcia ofert w przetargu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

W dniu 30.03.2018r. zawarta została Umowa nr 1/18 z firmą:

Lubelska Wytwórnia Dźwigów osobowych LIFT SERVICE S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul Roztocze 6.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast